ANBI-informatie Stichting Thomas Open

Naam: Stichting Thomas Open
Fiscaalnummer: 8141.73.160
Bestuurssamenstelling:
Anton Petersen, voorzitter a.i. en voorzitter lunchconcerten commissie
Egbert Willems, penningmeester
Els van Swol, secretaris

Het beleidsplan:
INLEIDING EN TERUGBLIK
Doelstelling van Thomas Open
De Stichting Thomas Open is per 1 januari 2010 gevormd vanuit een drietal organisaties: de bestaande Stichting Thomas Open die al meer dan 14 jaar de lunchconcerten in de Thomaskerk organiseert, de kunstcommissie van de Thomaskerk die sinds 2005 de tentoonstellingen in de kerkruimte realiseert en de ThomasTheatercommissie die sinds 2006 zorg draagt voor de voorstellingen in het Thomastheater. Teneinde het culturele werk van de Thomaskerk naar de toekomst te waarborgen en te versterken zijn genoemde lijnen van activiteiten per 1 januari 2010 onder een culturele koepel gebracht.

Stichting Thomas Open heeft sindsdien een koers ingezet om verder te professionaliseren. Een belangrijke mijlpaal daarin is de verkrijging van een driejarige substantiële subsidie uit het Durfkapitaalfonds van de PKA.
Thomas Open wil een volgende stap zetten met als doel een volwaardige speler te zijn vanuit haar eigen identiteit op het culturele podium in Amsterdam. Het is de intentie van het bestuur van de Thomas Open om na deze drie jaar (de periode van dit meerjaren-beleidsplan) zelfstandig te kunnen functioneren.

De Sticthing Thomas Open is een zgn. culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.


Visie

Thomas Open: een cultureel platform voor ontmoeting, verstrooiing en verdieping
De kerk is er niet voor de kerk, maar voor de wereld. Dat is precies de reden waarom de kerkenraad van de Thomaskerk in 2006 besloot haar tot dusver nauwelijks gebruikte theater te renoveren en te komen tot een cultureel programma dat de Thomaskerk in Amsterdam-Zuid op de kaart zou moeten zetten. In toenemende mate is de Thomaskerk een 'huis' geworden voor de buurt met een stedelijke en regelmatig zelfs landelijke uitstraling.
De Thomas Open is nauw verbonden met de Thomas Kerk, maar wel met een eigen profilering en verantwoordelijkheid.

Missie

Het culturele programma van de Thomaskerk wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven in Amsterdam en in het bijzonder voor de omwonenden en degenen die werken op de ZuidAs en in de omgeving van het gebouw. Wij zijn ervan overtuigd dat zonder visionaire verbeelding onze wereld ten onder gaat aan een verlammende eendimensionaliteit. Mensen zijn erbij gebaat, zo menen wij, om in hun leven te wisselen van perspectieven. Daar kan de kunst in de meest brede zin een belangrijke bijdrage aan leveren.
Cultuur dus in de breedte: theater, (meer) muziek, kunst, maatschappelijke discussies, leeskringen. En daarbij maken wij gebruik van alle beschikbare ruimtes: muziek in het theater, theater in de kerkzaal, kunst in de hal, theater en kerkzaal.

Kernwaarden

Bij het formuleren van onze kernwaarden wordt de spanning zichtbaar die bestaat tussen enerzijds de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur van de Thomas Open, en anderzijds de duidelijke link naar de basisprincipes van de Thomas Kerk. De kern van de Thomas Kerk richt zich op de diensten van de zondagochtend, maar de Kerk presenteert zich door de week door de activiteiten van de Thomas Open, de Zingeving Zuidas en de Thomas Academie. Het gebouw moet op zondagochtend en doordeweeks een plek van bezinning en inspiratie zijn, waar je een ander geluid hoort, waar je een spiegel krijgt voorgehouden.

Hoofdlijnen Meerjarenbeleidsplan

Intussen is de noodzaak onderkend een professionaliseringsslag te maken. Het doel is een volwassen Thomas Open dat op eigen benen kan staan. Zowel voor wat betreft de voorzieningen van ons Thomas Theater alsook voor wat betreft de organisatie.

Muziek

Al meer dan 20 jaar geeft de stichting Thomas Open op een geheel eigen wijze gestalte aan deze culturele taak door eenmaal in de twee weken in het kader van 'luister en ontmoeting' een gratis lunchconcert aan te bieden. Deze concerten vinden plaats in de kerkzaal die door haar sprekende, ruimtelijke vormgeving en uitstekende akoestiek een grote aantrekkingskracht heeft en hierdoor aan alle voorwaarden voldoet. Inmiddels hebben deze lunchconcerten naam gemaakt en spelen een belangrijke rol in de levens van vele mensen, zowel op de ZuidAs als in de stad en omgeving. De kracht van deze concerten ligt in de eenvoud, de gevarieerde programmering en kwaliteit als ook in de intentie van luister en ontmoeting.
Het is een behoefte van de muziekcommissie om de kwaliteit van de programmering te vergroten. Het gevolg hiervan is dat de vergoeding aan de musici hoger uitkomt. Naast lunchconcerten zijn er ambities om ook andere concerten te organiseren. En om samen met de andere disciplines voorstellingen te organiseren.

Theater

De Thomaskerk beschikt over een eigen theater dat plaats biedt aan zo'n 150 mensen. Het geeft sinds een aantal jaren een podium aan acteurs, cabaretiers, schrijvers, denkers en dichters en heeft het karakter van, zo men wil, 'slow theatre'. Wij beogen met onze programmering verdieping en verstrooiing. Met afwisselend ernstige en lichte tonen zoekt het programma het effect van de kritische spiegel. Het theater is tevens uitermate geschikt voor gesprek en debat. In tijden van oneliners en short notes willen wij in het theater de tijd nemen om iemand helemaal uit te laten praten. Onze voorstellingen en gesprekken duren doorgaans een tot anderhalf uur.

Beeldende kunst

Elk jaar zijn er zo'n drie belangwekkende exposities gehouden met elke keer een opening waarbij het publiek werd betrokken door ontmoeting van kunst en kunstenaar. De exposities worden gehouden in de kerkzaal en werpen daarmee een geheel eigen licht op de bijzondere architectuur van de Thomaskerk.
Het is onze intentie om ook voor de komende drie jaar steeds 3 exposities per jaar te organiseren. Ook zal worden bezien of de openingstijden voor deze exposities kunnen worden verruimd.

Het beloningsbeleid:
Niet van toepassing het betreft alleen vrijwilligers
De doelstelling: zie het beleidsplan

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Seizoen 2012-2013
Lunchconcerten
In het seizoen 2012-2013 hebben wij iedere twee weken lunchconcerten georganiseerd, waarbij om en om jong talent van het Amsterdamse Conservatorium en ervaren musici optraden. In totaal hebben wij 22 lunchconcerten georganiseerd.
Theater
Afgelopen seizoen hebben wij 10 voorstellingen georganiseerd. Op onze website onder het kopje Theater zijn de affiches van onze voorstellingen opgenomen. De voorstellingen betroffen onder meer voordrachten van schrijvers, eenakters, try-outs, debatten en muzikale vertellingen.
Kunstexposities
Zoals ieder seizoen hadden we ook dit seizoen drie exposities. We startten met het seizoen met de fantastische Apen van Mitsy Groenendijk. Daarna toonde Mischa de Ridder een prachtige foto Rietturli. Het seizoen sloten we af met de mooie werken van Alex de Wolf.

 

Thomas Open Balans 2018 (X €1)
         
A c t i v a    P a s s i v a   
       
         
Vlottende activa    Eigen Vermogen
 
BTW netto te ontvangen
989 Resultaat voorgaande jaren
12.558
    Resultaat -3.470
subtotaal Vlottende Activa
989 subtotaal Eigen Vermogen
9.088
        
Liquide middelen    Kortlopende Schulden
 
Centrale rekening ING
3.064    
Centrale rekening ING Spaar 22.024    
Muziek rekening RABO
1.016     
Muziek rekening Rabo Spaar
2.000    
Kas 315     
Subtotaal Liquide Middelen
28.959    
         
      Voorziening Ontwikk. theater
 20.860
       
       
 Totaal 29.948
 Totaal  29.948U kunt onze exploitatierekening 2018 inzien door hier te klikken.